Dispensasjoner

Dersom tiltaket ikke er i tråd med regelverk eller arealplaner må det søkes om dispensasjon.
Kontakt oss

Hva er dispensasjon?

Dispensasjon vil si at det gis tillatelse selv om tiltaket er i strid med regelverk og/eller arealplan. Det kan i noen saker bli aktuelt med flere dispensasjoner for å få tillatelse til tiltaket. Kommunen kan innvilge dispensasjon når hensynene bak regelen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og fordelen med dispensasjon er klart større enn ulempen. Det betyr ikke at kommunen må innvilge dispensasjon dersom de kumulative vilkårene er oppfylt ettersom loven viser til at kommunen «kan» gi dispensasjon, men vi ser at kommuner i de fleste tilfeller innvilger dispensasjon når vilkårene er oppfylt. I de tilfeller der kommunen gir dispensasjon vil de også ha mulighet for å stille vilkår for dispensasjon.

Fravik

Når det gjelder TEK17 kan det søkes om fravik i stedet for dispensasjon dersom det gjelder eksisterende bolig. Plan og bygningsloven § 31-2 fjerde ledd hjemler at «[K]ommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen».

Det må da vurderes om det vil være uforholdsmessig å tilfredsstille kravene etter TEK17 opp mot kostnaden og nytten man får, i forhold til hva man klarer av tekniske krav. Det må også gjøres en vurdering av om bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig. Dette er spesielt aktuelt ved bruksendring i eldre småhus der det også blir opprettet ny boenhet.

Vi hjelper gjerne

Kontakt oss

Vi kan utarbeide dispensasjonssøknad eller søknad om fravik etter TEK17 enten som en del av byggesøknaden din hos oss, eller dersom du kun ønsker å kjøpe dispensasjonssøknad og ta resten av søknaden selv.

Vi hjelper deg gjerne

Pål Kjetil Tufta

Faglig leder
pkt@arkoconsult.no
99520416

Michelle B. Hauge

Ingeniør Bygg | Teamleder Byggesak
michelle@arkoconsult.no
41237095

Merethe Svarstad

Jurist, byggesak
merethe@arkoconsult.no
94883393

Inge A. Johannessen

Jurist, byggesak
inge@arkoconsult.no
97019880

Mia Dullum Kongelstad

Jurist, byggesak
mia@arkoconsult.no
48307295

Adelin Hanstveit Hjellvik

Ingeniør Bygg
adelin@arkoconsult.no
41038820
chevron-left
chevron-right
crossmenu